Polityka prywatności

REGULAMIN STRONY WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego
pod adresem: enviogroup.com, w tym strony głównej oraz wszelkich podstron (dalej: „Serwis”), prowadzonego przez jego właściciela tj. spółkę pod firmą: Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Envio Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy (85-882), przy ul. Objazdowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 341473272, NIP: 9532640176, e-mail: biuro@enviogroup.pl, numer telefonu: +48523302820 (zwanej dalej jako „Envio Group„).

§ 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOTYCZĄCE SERWISU

1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów, w tym struktury, układu, treści zamieszczonych w ramach Serwisu w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności treści graficznych, tekstowych, dźwiękowych, audiowizualnych, fotograficznych, stanowiących znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa (zwanych dalej łącznie jako „Treści”), przysługują Envio Group lub zostały użyte przez Envio Group za zgodą uprawnionych do udzielania stosownych upoważnień osób trzecich. Prawa wskazane w zdaniu poprzednim obejmują w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych.

2. Udostępnienie Treści Envio Group w ramach Serwisu i stworzenie możliwości zapoznania się z nimi, nie oznacza udzielenia jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest kopiowanie, tworzenie opracowań (modyfikowanie) Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez wyraźnej uprzedniej zgody Envio Group.

3. Ustęp 2 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego, jednakże pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w tych przepisach dla takiego wykorzystania.

§ 2. ZABRONIONE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SERWISU

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez użytkowników, w tym Treści, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste, w szczególności zabronione jest:
1) dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym przez użytkowników w ramach Serwisu, w tym treści zabronionych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

2) podawanie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;

3) naruszanie za pośrednictwem Serwisu dóbr osobistych osób trzecich lub Envio Group;
4) korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́.

§ 3. PLIKI COOKIES

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies stanowiące dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika.

2. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu prze Envio Group i wykorzystywane przez Envio Group, jak również przez podmioty współpracujące z Envio Group, w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej.

3. Użytkownicy Serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w tym w szczególności w zakresie zgody na wykorzystanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez usunięcie historii plików cookies lub też wyłączenie obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zgoda na korzystanie z plików cookies bądź niewyłączenie tej zgody, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

4. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

5. Pliki cookies używane w ramach Serwisu są następujące:
1) Piksel Facebooka – pliki cookies stanowiące narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników Serwisu w Serwisie. Dane z Piksel Facebook mogą być docelowo wykorzystywane w następującym zakresie: emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka. Zebrane dane są anonimowe.
2) WordPress – pliki cookies, w ramach których przechowywane są informacje, które pomagają obsługiwać Serwis (np. że użytkownik zaakceptował to, że Serwis używa plików cookies).
3) Google Analytics – pliki cookies wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników Serwisu, jak również do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Jeśli w Serwisie zostaną wdrożone pliki Google Analytics w połączeniu z innymi usługami reklamowymi Google, np. Google Ads, będą mogły być rejestrowane dodatkowe identyfikatory reklamowe. Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować właścicieli witryn, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy („geolokalizacja według IP”). Google Analytics udostępnia metodę maskowania gromadzonych adresów IP. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

§ 4. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Envio Group.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Envio Group zgodnie z prawem, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO).

3. Kontakt użytkowników z Envio Group w kwestii danych osobowych jest możliwy:
1) elektronicznie na adres poczty elektronicznej Envio Group: biuro@enviogroup.pl,
2) pisemnie na adres siedziby Envio Group: Envio Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz (Polska).

4. Envio Group przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu dla wskazanych poniżej celów:

1) dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom Serwisu Treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pośrednictwem adresów e-mail udostępnianych w Serwisie lub kontaktowania się z Envio Group na numery telefonu udostępniane w Serwisie, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez Envio na rzecz użytkownika lub zainteresowania takimi usługami – dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

3) w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pośrednictwem adresów e-mail udostępnianych w Serwisie lub kontaktowania się z Envio Group na numery telefonu udostępniane w Serwisie, w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Envio na rzecz użytkownika lub zainteresowania takimi usługami – dane osobowe są przetwarzane w celach dotyczących realizacji tych usług przez Envio Group na rzecz użytkownika lub przedstawienia oferty dotyczącej realizacji takich usług przez Envio Group na rzecz takiego użytkownika, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych – dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, przy czym w takiej sytuacji – w zależności od rodzaju zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub też niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub też w przypadku formularza „bezpłatna konsultacja” – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5) w przypadku zapisania się przez użytkownika do newslettera za pomocą formularza zapisu do newslettera – dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych przez Envio Group w postaci newslettera, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6) analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

7) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Envio Group, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie jego praw;

8)  w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Envio Group, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Envio Group lub też zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w przypadku wskazanym w pkt. 5) powyżej.

5. Przekazanie danych osobowych Envio Group przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych przez Envio Group danych:

1) w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pośrednictwem adresów e-mail udostępnianych w Serwisie lub kontaktowania się z Envio Group na numery telefonu udostępniane w Serwisie – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez użytkownika w odpowiedzi na kontakt;

2) w przypadku woli korzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości przez użytkownika do Envio Group, tym samym podanie tych danych jest wymagane dla celów wysłania zapytania i umożliwienia Envio Group odpowiedzi na zapytanie lub też podjęcia kontaktu w reakcji na zapytanie;

3) w przypadku woli otrzymywania przez użytkownika newslettera – uniemożliwia otrzymywanie newslettera od Envio Group, tym samym podanie tych danych jest wymagane dla celów umożliwienia Envio Group wysyłania newslettera użytkownikowi.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Envio Group jako administratora, każdy użytkownik ma prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych
(tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);

2) sprostowania danych osobowych
(tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są niekatulane, błędne lub niekompletne);

3) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
(tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych (o ile Envio Group nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Envio Group);

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Envio Group ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
(tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Envio Group, w sposób wiążący dla Envio Group, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Envio Group.
Użytkownik ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);

6) przenoszenia danych osobowych
(tj. do uzyskania od Envio Group swoich przekazanych Envio Group danych osobowych lub wskazania
innego administratora, któremu Envio Group miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);

7) cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

7. Okres przetwarzania danych przez Envio Group zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Envio Group oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej cofnięcia (jeśli Envio Group nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej).

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, a także podmioty, którym Envio Group zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

10. Wobec danych osobowych nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Kostenfreie Beratung

Wir passen unsere Lösungen an Ihre Bedürfnisse an.
Geben Sie unten Ihre Telefonnummer an und unser Ansprechpartner macht das für Sie.

Bitte richtige Telefonnumer angeben. Zustimmung ist erforderlich. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Erhalten Sie Informationen über die wichtigsten Veranstaltungen, Sonderangebote und Schnäppchen.

Diese Seite verwendet Cookies
Meer lezen OK