Polityka prywatności

REGULAMIN STRONY WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI SPÓŁKI POD FIRMĄ: ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. 

§ 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE 

Niniejszy dokument określa:

 1. zasady korzystania z serwisów internetowych dostępnych pod adresami: https://enviogroup.com/ oraz https://chcewiecej.enviogroup.com/, w tym ich strony głównej oraz wszelkich podstron (zwanych dalej łącznie: „Serwis”), prowadzonych przez ich właściciela tj. spółkę pod firmą: Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85-097), przy ul. Jagiellońskiej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 341473272, NIP: 9532640176, e-mail: biuro@enviogroup.pl, numer telefonu: 0048 52 307 02 07 (zwaną dalej: „Envio Group„);
 1. zasady dotyczące przetwarzania przez Envio Group danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu i za pośrednictwem kont należących do Envio Group pod nazwami: Envio Group, Envio Group Crew i innymi analogicznymi, w ramach portali społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Instagram, Youtube (zwanych dalej łącznie: „Profile Społecznościowe”), w związku w szczególności z kontaktowaniem się przez użytkowników z Envio Group za pośrednictwem Serwisu lub Portali Społecznościowych, jak również zbieranych przez Envio Group w związku z kontaktowaniem się  z Envio Group przez użytkowników na adresy e-mail i numery telefonu należące do Envio Group, udostępniane w ramach Serwisu i Profili Społecznościowych. 

§ 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOTYCZĄCE SERWISU 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów, w tym struktury, układu, treści zamieszczonych w ramach Serwisu w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności treści graficznych, tekstowych, dźwiękowych, audiowizualnych, fotograficznych, stanowiących znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa (zwanych dalej łącznie: „Treściami”), przysługują Envio Group lub zostały użyte przez Envio Group za zgodą uprawnionych do udzielania stosownych upoważnień osób trzecich. Prawa wskazane w zdaniu poprzednim obejmują w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych.
 1. Udostępnienie Treści Envio Group w ramach Serwisu i stworzenie możliwości zapoznania się z nimi, nie oznacza udzielenia jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest kopiowanie, tworzenie opracowań (modyfikowanie) Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez wyraźnej uprzedniej zgody Envio Group.
 1. Ustęp 2 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego, jednakże pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w tych przepisach dla takiego wykorzystania.

§ 3. ZABRONIONE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SERWISU 

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez użytkowników, w tym Treści, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, jak również w sposób naruszający dobra osobiste, w szczególności zabronione jest:

 1. dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym przez użytkowników w ramach Serwisu, w tym treści zabronionych na gruncie obowiązujących przepisów prawa; 
 2. podawanie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;
 3. naruszanie za pośrednictwem Serwisu dóbr osobistych osób trzecich lub Envio Group;
 4. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́.

§ 4. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 1. Dla celów korzystaniu z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz plików tzw. „cookie”. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  2.  klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (pozwalające na wprowadzanie tekstu i zaznaczanie poszczególnych pól), umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy;
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, z włączoną obsługą skryptów Java Script oraz akceptującą pliki tzw. „cookie”.
 1. Envio Group informuje, że korzystanie z sieci Internetu może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika tej sieci, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  1. Envio Group: 
   1. nieodpłatnie udostępnia w ramach Serwisu różne formularze kontaktowe, które umożliwiają użytkownikom Serwisu przesyłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Envio Group. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z formularza kontaktowego.
   2. nieodpłatnie wysyła tzw. newsletter, co polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 
    18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a zatem informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Envio Group, w tym w szczególności informowania o nowych produktach, usługach lub ofertach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji, w sposób udostępniany przez Envio Group, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, na adres poczty elektronicznej Envio Group: biuro@enviogroup.pl lub pisemnie na adres: Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska 21, 85-097 Bydgoszcz (Polska).
 1. Użytkownik Serwisu, który chciałaby złożyć reklamację, w związku z korzystaniem z Serwisu, może to uczynić  poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, na adres poczty elektronicznej Envio Group: biuro@enviogroup.pllub pisemnie na adres: Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska 21, 85-097 Bydgoszcz (Polska). Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika, jego adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń (nieprawidłowości), a także datę wystąpienia/stwierdzenia zgłaszanych nieprawidłowości (zastrzeżeń) oraz żądanie użytkownika. Envio Group rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres do korespondencji podany przez użytkownika w reklamacji.
 1. Informacje zawarte w Serwisie (takie jak ogłoszenia, reklamy, inne informacje) nie stanowią oferty Envio Group w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umów ze strony użytkowników.
 2. Regulamin sprzedaży dostępny jest pod adresem https://enviogroup.com/klient/

§ 5. PLIKI COOKIE

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookie stanowiące dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika.
 1. Pliki cookie mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu prze Envio Group i wykorzystywane przez Envio Group, jak również przez podmioty współpracujące z Envio Group, w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej.
 1. Użytkownicy Serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookie, w tym w szczególności w zakresie zgody na wykorzystanie plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie może być w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez usunięcie historii plików cookie lub też wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zgoda na korzystanie z plików cookie bądź niewyłączenie tej zgody, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że pliki cookie będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.
 1. Wyłączenie stosowania plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie. 
 1. Pliki cookie używane w ramach Serwisu są następujące:
  1. Piksel Facebooka – pliki cookie stanowiące narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników Serwisu w Serwisie. Dane z Piksel Facebook mogą być docelowo wykorzystywane w następującym zakresie: emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka. Zebrane dane są anonimowe; 
  2. WordPress – pliki cookie, w ramach których przechowywane są informacje, które pomagają obsługiwać Serwis (np. że użytkownik zaakceptował to, że Serwis używa plików cookie);
  3. Google Analytics – pliki cookie wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników Serwisu, jak również do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Jeśli w Serwisie zostaną wdrożone pliki Google Analytics w połączeniu z innymi usługami reklamowymi Google, np. Google Ads, będą mogły być rejestrowane dodatkowe identyfikatory reklamowe. Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować właścicieli witryn, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy („geolokalizacja według IP”). Google Analytics udostępnia metodę maskowania gromadzonych adresów IP. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl;
 1. pliki cookie dodane do Serwisu przez narzędzie tawk.to – pliki cookie służące przede wszystkim do utrzymania ciągłości konwersacji i identyfikacji sesji użytkownika. 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. ADMINISTRATOR 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu i za pośrednictwem Profili Społecznościowych, jak również zbieranych w związku z kontaktowaniem się z Envio Group na adresy e-mail i numery telefonu należące do Envio Group, udostępniane w ramach Serwisu i Profili Społecznościowych, jest Envio Group (pełne dane podane są w § 1 niniejszego dokumentu).

Dane osobowe przetwarzane są przez Envio Group zgodnie z prawem, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO).

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Kontakt z Envio Group w kwestii danych osobowych jest możliwy:

 1. elektronicznie na adres poczty elektronicznej Envio Group: biuro@enviogroup.pl,
 2. pisemnie na adres siedziby Envio Group: Envio Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska 21, 85-097 Bydgoszcz (Polska).
 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Envio Group przetwarza dane osobowe wskazane w pkt. 1 powyżej dla wymienionych poniżej celów i w oparciu o wymienione poniżej podstawy prawne:

 1. dane osobowe przetwarzane są dla celów udostępniana użytkownikom Treści oraz udostępniania wszelkich treści na Profilach Społecznościowych, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia i bieżącego zarządzania Profilami Społecznościowymi i kontaktowania się z użytkownikami, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 2. w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pośrednictwem jakiegokolwiek adresu e-mail udostępnianego w Serwisie lub na Profilach Społecznościowych, lub kontaktowania się z Envio Group na jakikolwiek numer telefonu udostępniany w Serwisie lub na Profilach Społecznościowych, lub też kontaktowania się z Envio Group za pomocą formularzy kontaktowych udostępnianych w Serwisie, lub też kontaktowania się z Envio Group przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnianych w ramach Profili Społecznościowych, w szczególności za pomocą komentarzy czy też wiadomości prywatnych:
  1. w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez Envio na rzecz użytkownika lub zainteresowania takimi usługami, jak również w sprawach niezwiązanych z zainteresowaniem zatrudnieniem w Envio Group ze strony użytkownika  – dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  2. w sprawach  związanych z usługami świadczonymi przez Envio na rzecz użytkownika lub zainteresowania takimi usługami – dane osobowe są przetwarzane w celach dotyczących realizacji tych usług przez Envio Group na rzecz użytkownika lub przedstawienia oferty dotyczącej realizacji takich usług przez Envio Group na rzecz takiego użytkownika, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w sytuacji wykorzystania formularza „bezpłatna konsultacja” – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  3. w sprawach związanych z zainteresowaniem zatrudnieniem w Envio Group ze strony użytkownika, w zależności od rodzaju i celu kontaktu, dane osobowe są przetwarzane:  
   • dla celów komunikacji i odpowiedzi na zapytanie, której dotyczy kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim wynikających z Kodeksu pracy, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na  Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeśli dla celów rekrutacji użytkownik poda dane w zakresie szerszym niż wymagane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Envio Group uzna, że dany użytkownik, przekazując te dane, udziela zgody na ich przetwarzanie; 
 1. w przypadku zapisania się przez użytkownika do newslettera za pomocą formularza zapisudo newslettera – dane osobowe przetwarzane są dla celów wysyłania informacji handlowych przez Envio Group, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 2. dane osobowe są przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu: poprawy stosowanych funkcjonalności i poprawy korzystania z Serwisu, stworzenia dla użytkowników najlepiej dostosowanej oferty, poprawy korzystania z Profili Społecznościowych i stworzenia jak najbardziej odpowiadających użytkownikom Treści czy też treści w ramach profili społecznościowych; 
 3. dane osobowe są przetwarzane dla celów ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Envio Group, w tym w procesie rozpatrywania reklamacji, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie jego praw i odpowiedzi na zgłoszone wobec Envio Group roszczenia;
 4. dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Envio Group, w tym dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji użytkownika  za pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Envio Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Envio Group lub też zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w przypadku wskazanym w pkt. 3) powyżej.  
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przekazanie danych osobowych Envio Group jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych przez Envio Group danych:

 1. w przypadku woli zapoznania się z Treściami Serwisu – uniemożliwia lub ogranicza możliwość przeglądania tych Treści;
 2. w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pośrednictwem udostępnianego przez Envio Group adresu e-mail lub też na udostępniany przez niego numer telefonu – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez użytkownika w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;  
 3. w przypadku kontaktowania się z Envio Group za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Profili społecznościowych, w tym za pomocą komentarzy czy też wiadomości prywatnych – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez użytkownika w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;
 4. w przypadku woli skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego – uniemożliwia wysłanie wiadomości przez użytkownika do Envio Group, tym samym podanie tych danych stanowi wymóg dla celów wysłania zapytania i umożliwienia Envio Group odpowiedzi na zapytanie lub też podjęcia kontaktu w reakcji na zapytanie, lub też wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym;
 5. w przypadku woli otrzymywania przez użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną – uniemożliwia otrzymywanie tych informacji od Envio Group. 
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Envio Group jako administratora każda osoba, której te dane dotyczą, ma prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych
  (tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);
 2. sprostowania danych osobowych
  (tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są nieaktualne, błędne lub niekompletne);
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  (tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych (o ile Envio Group nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Envio Group);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  (tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Envio Group ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  (tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Envio Group, w sposób wiążący dla Envio Group, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Envio Group. Użytkownik ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego). 
 6. przenoszenia danych osobowych
  (tj. do uzyskania od Envio Group swoich przekazanych Envio Group danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Envio Group miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);
 7. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Envio Group zależy od  podstawy i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Envio Group oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej cofnięcia (jeśli Envio Group nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej). 

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane są zasadniczo do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej zgody).

Dane osobowe przetwarzane dla celów konkretnej rekrutacji przetwarzane są zasadniczo do momentu jej zakończenia. 

 1. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, a także podmioty, którym Envio Group zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

W celu urzeczywistnienia niektórych działań marketingowych Envio Group, a mianowicie reklamy behawioralnej, Envio Group może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu użytkownikom treści reklamowych, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji użytkownika reklamy. 

W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem plików cookie) może obejmować również profilowanie użytkowników. Zasadniczo warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie, która może być w każdym czasie wycofana (więcej informacji dotyczących plików cookie i wskazanej zgody znajduje się w § 5 niniejszego dokumentu). Nadto, w przypadku reklamy behawioralnej realizowanej przez Facebook i Google, w przypadku korzystania przez użytkownika z ich serwisów, warunkiem takiego przetwarzania jest pozostawienie widocznych reklam albo ich niezablokowanie w ramach serwisów tych podmiotów (więcej informacji o rezygnacji z wyświetlania oraz o blokowaniu reklam w ramach serwisów tych podmiotów można znaleźć na stronach tych podmiotów). Wycofanie zgody dotyczącej plików cookie w ramach Serwisu spowoduje zaprzestanie ww. profilowania w ramach Serwisu. Rezygnacja z wyświetlania lub zablokowanie reklam w ramach Facebook lub Google spowoduje zaprzestanie ww. profilowania przez te podmioty, w zakresie, którego dotyczyła rezygnacja.   

Profilowanie nie będzie wywoływać wobec  żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. 

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.