Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu „Envio Group wspiera Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Envio Group wspiera Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz!” zwanego dalej: „Konkursem”, jest Envio Group Poland Sp. z.o.o. Sp.k, ul. Jagiellońska 21, 85-097 Bydgoszcz, NIP: 9532640176, REGON: 341473272, zwany dalej: „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Zasady Konkursu i warunki uczestnictwa w nim reguluje niniejszy regulamin, zwanego dalej: „Regulaminem”.
 4. Konkurs rozpocznie się 09.11.2021r. i potrwa do 10.11.2021 r. do godziny 15:59:59.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 1 dnia od dnia zakończenia Konkursu w portalu społecznościowym Facebook.
 6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się treścią Regulaminu.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest osobą pełnoletnią
  3. posiada konto w serwisie www.facebook.com
  4. polubi stronę Organizatora dostępną na portalu Facebook https://www.facebook.com/EnvioGroupCrew/
  5. opublikuje post wskazany przez Organizatora w poście konkursowym, który znajduje się pod wskazanym linkiem https://www.facebook.com/1396112650624711/posts/3203668989869059/?d=n
  6. oznaczy pod postem konkursowym jedno inne konto należące do użytkownika portalu Facebook, którego posiadaczem jest osoba fizyczna spełniająca takie same wymogi jak powyżej
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili.
 3. Uczestnik poprzez akceptację warunków Regulaminu zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, tj. dostępu do Internetu.

§ 3. DANE OSOBOWE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie danych osobowych przez Uczestnika. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach:
  1. realizacji Konkursu i promocji Konkursu,
  2. przyznania nagród i odbioru nagród.
 2. Uczestnik jest świadomy, iż wykorzystywanie danych przez Organizatora nie jest tożsame z wykorzystywaniem danych użytkownika przez Facebook.com.
 3. Organizator zapewnia ochronę przekazanych przez Uczestników danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
 4. Envio Group Poland Sp. z.o.o. Sp.k z siedzibą przy ul. Jagiellońska 21 w Bydgoszczy – Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.
 7. Po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

§ 4. ZASADY KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu trzech czynności:
  1. polubieniu strony Organizatora dostępnej na portalu Facebook https://www.facebook.com/EnvioGroupCrew/
  2. opublikowaniu posta wskazanego przez Organizatora w poście konkursowym, który znajduje się pod wskazanym linkiem https://www.facebook.com/1396112650624711/posts/3206368989869059/?d=n
  3. oznaczeniu pod postem konkursowym jednego, innego konta należącego do użytkownika portalu Facebook, którego posiadaczem jest osoba fizyczna.
 2. Jury, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, spośród opublikowanych przez Uczestników zgłoszeń spełniających wszystkie trzy powyższe warunki, wylosuje dwie osoby. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wylosowane, otrzymają nagrody na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Prace konkursowe muszą spełniać poniższe wymagania:
  1. są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  2. nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  3. nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora;
  4. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa do ochrony wizerunku, dóbr osobistych i praw autorskich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu prac konkursowych nie spełniających wymagań, o których mowa w pkt 5 powyżej po uprzednim poinformowaniu Uczestnika o tym fakcie, za pośrednictwem fanpage’a Envio Group Crew.

§ 5. NAGRODY

 1. Jako nagrodę za I oraz II miejsce przewidziano: podwójne bilety na mecz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz – GTK Gliwice, który odbędzie się dnia 11.11.2021r. o godz. 17:30 w Hali Sportowej Arena Bydgoszcz, znajdującej się przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 10.11.2021r., godz. 20:00. poprzez bezpośredni kontakt za pomocą portalu Facebook z osobami, których zgłoszenia zostały wylosowane.
 3. Nagrody zostaną przekazane w formie mailowej na adres wskazany przez uczestników Konkursu, nie później niż do dnia 11.11.2021r., godz. 12:00.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.).
 5. Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 6. Organizator Konkursu nabywa, z chwilą przyznania nagrody zwycięzcy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia konkursowego (zdjęcie) zwycięzcy, z prawem do korzystania bez oznaczania autorstwa. Organizator z chwilą przyznania nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej zwycięzcy na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania zgłoszenia konkursowego
  4. wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

§ 6. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Organizator jako płatnik nie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagród w Konkursie.
 2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Realizacja Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zgodnie z artykułem art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o PIT, Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.§ 7. WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE Wyłączenie z udziału w Konkursie następuje w rezultacie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Uczestnika do zaprzestania naruszeń.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy techniczne dotyczące sprzętu komputerowego i łącz internetowych, z których korzysta Uczestnik;
  2. następstwa niezgodnego z Regulaminem Uczestnictwa w Konkursie;
  3. działania i zaniechania serwisu facebook.com.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@enviogroup.pl w terminie od dnia 09.11.2021r. będącego dniem rozpoczęcia Konkursu do dnia 19.11.2021r.
 2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację.
 3. W przypadku wniesienia reklamacji Uczestnik powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji numer telefonu.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez komisję konkursową, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji komisja opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku wątpliwości wynikających z treści niniejszego Regulaminu, spory rozstrzyga komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora i Partnera Technicznego .

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna na stronie fanpage’a Envio Group Crew: https://www.facebook.com/EnvioGroupCrew/ przez cały czas trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Wszelkie kwestie i spory związane z Konkursem i uczestnictwem w nim podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 5. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany, związany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu Facebook.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

Bezpłatna konsultacja

Dobieramy rozwiązania do Twoich potrzeb. Podaj numer telefonu poniżej, a nasz konsultant zrobi to dla Ciebie.

Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu. Wyrażenie zgody jest wymagane. Dziękujemy! Wkrótce na podany numer zadzwoni konsultant.

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Otrzymuj informacje o najważniejszych wydarzeniach, promocjach oraz unikalnych ofertach.